Játékszabályzat 2020.11.20.

Játékszabályzat

A Leziter Kft. (6500 Baja, Szegedi út 107., továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

A játék időtartama és menete

2020.11.20. péntek-től 2020.10.21. szombat-ig, illetve 2020.11.27. péntek-től 2020.10.28 szombat-ig tart, azok a felhasználók vesznek részt a sorsoláson, akik ezen a négy napon vásárolnak a Homelux lakberendezés áruházban (6500 Baja, Szegedi út 64.), és a vásárlásuk blokkjáról készített (olvasható) fényképet elküldik Messenger üzenetben a Homelux lakberendezés oldalnak (FONTOS: a Homelux webáruháznak önálló Facebook oldala van, amely nem vesz részt a játékban!).

A Szervező a játék lezárulta után a következő nyereményt sorsolja ki :

 

Dekortrend NORDMANN SUPREME MŰFENYŐ 180 CM

https://www.homelux.hu/dekortrend-kfb598-nordmann-supreme-mufenyo

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított egy héten belül, minden esetben a Facebook felületén keresztül  a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés 

A nyerteseket a Szervező értesíti, a nyerteseknek 7 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a személyazonosságuk igazolásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

A nyeremény nem ruházható át! 

Részvételi jogosultság 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. 

A Pályázatban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Pályázat kiírójának és a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. 

Felelősség kizárása 

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező az ilyen jellegű hibákból eredő mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. 

A jogi út igénybevétele 

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Homelux lakberendezés Facebook oldalán elérhető. 

A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. 

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

 Adatkezelési szabályok 

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes cím és név – a Leziter Kft kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Leziter Kft által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Leziter Kft a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és fotójuk a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. 

A Személyes adatok kezelője:  Leziter Kft

A Leziter Kft adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: 

https://www.homelux.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet. 

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti. 

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait. 

Baja, 2020-11-19